ประกาศ เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2566
ลงทะเบียน online เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2566 คลิก
ตรวจสอบการลงทะเบียน เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2566 (กรณีลงทะเบียน online เท่านั้น) คลิก

วิสัยทัศน์ (Vision)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมั่นคง
ภายใต้การบริหารด้วยหลักธรรมาธิบาล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของสมาชิก
clients-logo

อัตราดอกเบี้ยและเลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

 

อัตราดอกเบี้ย

   

เงินฝากออมทรัพย์

ไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.75
เกิน 1 ล้านบาท 2.00
 

เงินฝากประจำ

ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
 

เงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท 5.50
 

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

 
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
0-20051843800
 
สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือเข้าฝากออมทรัพย์ให้สมาชิกแจ้งรายการโอนโทรศัพท์เบอร์
054-431994 หรือส่งหลักฐานการโอนพร้อมรายละเอียดการโอนมายัง E-mail : phayaotcl@gmail.com

การนับสิทธิ์ค้ำประกันของสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การนับสิทธิ์ค้ำของสัญญา ดังนี้ เงินเดือนต่ำกว่า 8,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 3 คน
พร - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายใน เงินเดือนเกินกว่า 8,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 4 คน
พน - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายนอก เงินเดือนเกินกว่า 17,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 5 คน
สป - เงินกู้สามัญปกติ เงินเดือนเกินกว่า 22,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 6 คน
สก - เงินกู้สามัญระยะปานกลาง เงินเดือนเกินกว่า 27,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 7 คน

หมายเหตุ

วฐ - เงินกู้วิทยฐานะ ค้ำได้ไม่เกินละ 2 สัญญา

ส - สวัสดิการต่างๆ ไม่นับสิทธิ์ค้ำ

เงินเดือนเกินกว่า 32,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 8 คน
เงินเดือนเกินกว่า 37,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 9 คน
เงินเดือนเกินกว่า 42,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 10 คน
เงินเดือนเกินกว่า 44,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 11 คน
เงินเดือนเกินกว่า 46,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 12 คน
เงินเดือนเกินกว่า 48,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 13 คน
เงินเดือนเกินกว่า 50,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 14 คน

ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วันที่ประกาศ 2023-09-14
- ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2565 วันที่ประกาศ 2022-06-15
- ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกครองโสดหรือสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร หรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษาพ.ศ. 2566 วันที่ประกาศ 2023-03-16
- ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2565 วันที่ประกาศ 2022-06-15
- ว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด พ.ศ.2557 วันที่ประกาศ 2014-03-31
- ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 วันที่ประกาศ 2021-07-16
- ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 วันที่ประกาศ 2019-10-15
- ว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562 วันที่ประกาศ 2019-06-24
- ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2559 วันที่ประกาศ 2016-07-27
- ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับการประชุมประจำเดือนของฝ่ายจัดการ พ.ศ.2559 วันที่ประกาศ 2016-06-29
 
   

ภาพกิจกรรม

สารประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม 2566
ดูทั้งหมด