แผนงานโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ประจำปี 2566

   
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสมาชิก
   - เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์

งบประมาณ
   3,300,000 บาท
 
2 โครงการของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกสูงวัย

งบประมาณ
   3,000,000 บาท
 
3 โครงการสนับสนุนสมาชิกวันออมแห่งชาติ วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สมาชิก

งบประมาณ
   1,200,000 บาท
 
4 โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ วัตถุประสงค์
   - เพื่อแสดงความยินดีกับครอบครัวของสมาชิกที่คลอดบุตร

งบประมาณ
   50,000
 
5 โครงการสนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
   - เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์

งบประมาณ
   443,550 บาท
 
6 โครงการสนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยา และสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญระดับอำเภอในจังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหพันธ์ข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยาและสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญระดับอำเภอในจังหวัดพะเยาในการรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูบำนาญในจังหวัดพะเยา

งบประมาณ
   518,550 บาท
 
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสรรหาประธาน  กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นค่าตอบแทนสมาชิกไปใช้สิทธิสรรหา คนละ 1,000 บาท
   - เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการจัดการสรรหา

งบประมาณ
   7,000,000 บาท
 
8 โครงการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์
   - เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์
   - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี

งบประมาณ
   200,000 บาท
 
9 โครงการพัฒนาสมาชิกก่อนเกษียณอายุและลาออกจากราชการ วัตถุประสงค์
   - เพื่อแนะแนวทางการบริหารการเงินแก่สมาชิกหลังเกษียณอายุุราชการ

งบประมาณ
   250,000 บาท
 
10 โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสดและสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการชดเชยแก่สมาชิกผู้ที่ไม่เคยสมรสและคู่สมรสที่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา

งบประมาณ
   200,000 บาท
 
11 โครงการส่งเสริมกิจกรรม สหกรณ์ในสถานศึกษา วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
   - เพื่อส่งเสริมโครงการออมทรัพย์ออมความดี

งบประมาณ
   250,000 บาท
 
12 โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วย

งบประมาณ
   500,000 บาท
 
13 โครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรัง วัตถุประสงค์
   - เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
14 โครงการช่วยเหลือสมาชิกในการฟอกไต วัตถุประสงค์
   - เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
15 โครงการช่วยเหลือสมาชิกป่วยเป็นโรคมะเร็ง วัตถุประสงค์
   - เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

งบประมาณ
   200,000 บาท
 
16 โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือแก่สมาชิกพิการ

งบประมาณ
   200,000 บาท
 
17 โครงการออมทรัพย์ออมความดี วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมการออมของนักเรียน
   - เพื่อระดมเงินทุนของสหกรณ์
   - สนับสนุนกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

งบประมาณ
   200,000 บาท
 
18 โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต
   - เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ค้ำประกันกรณีผู้เสียชีวิตมีหนี้สิน

งบประมาณ
   45,000,000 บาท
 
19 โครงการสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัย
   - เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

งบประมาณ
   3,500,000 บาท
 
20 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้สมาชิกใหม่เข้าใจในหลักการสหกรณ์ และรู้จักวางแผนทางการเงิน
  
งบประมาณ
   200,000 บาท
 
21 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันครู วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันครู

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
22 โครงการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยา

งบประมาณ
   450,000 บาท
 
23 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีมีความสมบูรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
   1,800,000 บาท
 
24 โครงการจัดการอบรมศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อพัฒนาผู้แทนสมาชิกให้มีความรู้ เท่าทันต่อสภาวการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน

งบประมาณ
   4,000,000 บาท
 
25 โครงการพลังงานทดแทน วัตถุประสงค์
   - เพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า
   - เพื่อลดมลภาวะและโลกร้อน

งบประมาณ
   1,600,000 บาท
 
26 โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง วัตถุประสงค์
   - เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากรณีกระแสไฟฟ้าหลักเกิดความขัดข้อง

งบประมาณ
   590,000 บาท
 
27 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน วัตถุประสงค์
   - เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของสหกรณ์
    - เพื่อต่อเติมอาคารสำนักงานให้มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการให้บริการสมาชิก

งบประมาณ
   15,000,000 บาท