กรรมการอำนวยการ

 
นายชุมพล คำปา
ประธานคณะกรรมการ
 
นายถวัลย์ จางวิริยะ
รองประธาน
 
นายสมควร หงส์ทอง
รองประธาน
 
นายลักษณ์ ทิศสุขใส
กรรมการและเหรัญญิก
 
นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้า
กรรมการและเลขานุการ
 
           
           

กรรมการเงินกู้

 
นายอินทอง เชียงทา
ประธานกรรมการ
 
นายยงศักดิ์ ปินใจ
รองประธาน
 
นายธนเดช นามบ้าน
กรรมการ
 
นางสาวรัตติกรณ์ วงศ์เมือง
กรรมการ
 
นายสมพิศ กาติ๊บ
กรรมการและเลขานุการ
 
           
           

กรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ

 
นายมงคล แสนหอม
ประธานกรรมการ
 
นายจวน มั่งมูล
รองประธาน
 
นายพัฒนศักดิ์ อภิวงศ์
กรรมการ
 
นายสุรศักดิ์ สมศรี
กรรมการ
 
นายนันทพล ฟูสีกุล
กรรมการและเลขานุการ