รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 2024-06-04
  หัวข้อที่ : 00674
     
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.)
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ (สสอน.) ###แจ้งการพิจารณารับสมัครสมาชิก สสอน. เดือน มิ.ย.-ก.ค.67 1. เป็นสมาชิกทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ 9 กลุ่มวิชาชีพตามข้อ 1 ในใบโบชัวร์ที่แสดง 2. สมาชิกทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ 9 กลุ่มวิชาชีพ สามารถนำบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร บุตรบุญธรรม พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน มาสมัครร่วมได้ โดยสมาชิกหลักที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องสมัครด้วย 3. ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพใน 9 กลุ่มอาชีพตามข้อ 1 ในใบโบชัวร์ที่แสดง 4. ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ และประกอบอาชีพตาม 9 กลุ่มวิชาชีพ สามารถนำบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร บุตรบุญธรรม พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน มาสมัครร่วมได้ โดยสมาชิกหลักที่เป็นผู้มีอาชีพใน 9 กลุ่มวิชาชีพต้องสมัครด้วย 5. ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ต้องมีเอกสารแสดงการทำงานใน 9 กลุ่มวิชาชีพ ประกอบการสมัคร เช่นบัตรราชการ บัตรประจำตัวพนักงาน หรือหนังสือรับรองการทำงานที่มีอายุไม่เกิน 30 วันเป็นต้น 6. ผู้สมัครทุกคนต้องมีอายุระหว่าง 20-70 ปี (นับปี พ.ศ.) 7. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ วันสมัคร หากตรวจสอบใบรับรองแพทย์ระหว่างสมัครพบว่ามีการกล่าวถึงโรคร้ายแรง 7 โรคตามที่สมาคมแจ้ง ให้แจ้งผู้สมัครขอใบรับรองแพทย์ใหม่ได้เลย *** หมายเหตุ การรับกรณีพิเศษ พี่น้อง ฯลฯ เปิดรับเฉพาะเดือน มิ.ย.-ก.ค. 67 เท่านั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะรับสมัครสมาชิกแบบปกติ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
   
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th