ภาพกิจกรรม 2561

   
 

 
- การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
   วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561
- การอบรมผู้แทนสมาชิก 1 ต่อ 10
   วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ ครูพิจิตร
   วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ ครูเชียงใหม่
   วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ ครูเชียงราย
   วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561
- ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ ครูเชียงใหม่
   วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561
- ประชุมเตรียมการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
   วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
- โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
- ประชุมเตรียมการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดพะเยา
   วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศึกษาธิการและการกีฬาเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
   วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
- ประธานและคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมพิธีงานวันครู 2561
   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
-สวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสหกรณ