วิสัยทัศน์ (Vision)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมั่นคง
ภายใต้การบริหารด้วยหลักธรรมาธิบาล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของสมาชิก
clients-logo

อัตราดอกเบี้ยและเลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

 

อัตราดอกเบี้ย

   

เงินฝากออมทรัพย์

ไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.75
เกิน 1 ล้านบาท 2.00
 

เงินฝากประจำ

ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
 

เงินกู้

เงินกู้ทุกประเภท 5.50
 

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

 
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
0-20051843800
 
สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือเข้าฝากออมทรัพย์ให้สมาชิกแจ้งรายการโอนโทรศัพท์เบอร์
054-431994 หรือส่งหลักฐานการโอนพร้อมรายละเอียดการโอนมายัง E-mail : phayaotcl@gmail.com

การนับสิทธิ์ค้ำประกันของสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

การนับสิทธิ์ค้ำของสัญญา ดังนี้ เงินเดือนต่ำกว่า 8,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 3 คน
พร - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายใน เงินเดือนเกินกว่า 8,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 4 คน
พน - เงินกู้พิเศษรวมหนี้ภายนอก เงินเดือนเกินกว่า 17,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 5 คน
สป - เงินกู้สามัญปกติ เงินเดือนเกินกว่า 22,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 6 คน
สก - เงินกู้สามัญระยะปานกลาง เงินเดือนเกินกว่า 27,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 7 คน

หมายเหตุ

วฐ - เงินกู้วิทยฐานะ ค้ำได้ไม่เกินละ 2 สัญญา

ส - สวัสดิการต่างๆ ไม่นับสิทธิ์ค้ำ

เงินเดือนเกินกว่า 32,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 8 คน
เงินเดือนเกินกว่า 37,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 9 คน
เงินเดือนเกินกว่า 42,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 10 คน
เงินเดือนเกินกว่า 44,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 11 คน
เงินเดือนเกินกว่า 46,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 12 คน
เงินเดือนเกินกว่า 48,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 13 คน
เงินเดือนเกินกว่า 50,000 บาท ให้ค้ำประกันได้ 14 คน

ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ วันที่ประกาศ 2 มิถุนายน 2566
- ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 วันที่ประกาศ 1 มิถุนายน 2566
- อัพเดตแบบฟอร์มลาออกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วันที่ประกาศ 25 พฤษภาคม 2566
- ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ.2566 วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2566
- ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ พ.ศ.2566 วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2566
- ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.2566 วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2566
- ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะยาวแก่สมาชิก พ.ศ.2566 วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2566
- ระเบียบ ว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566 วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2566
- ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2566
- ประกาศรับสมัครสมาชิกสมาคม สส.สท. ประเภทบุคคลในครอบครัว วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2566
 
   

ภาพกิจกรรม

สารประชาสัมพันธ์

สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566
ดูทั้งหมด