>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 
 
     
     
 

ประกาศ เรื่องการปรับอตราดอกเบี้ย พ.ศ.2560

วันที่ประกาศ
3 กุมภาพันธ์ 2560  


ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

วันที่ประกาศ
15 ธันวาคม 2559  


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ
22 พฤศจิกายน 2559  


ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560

วันที่ประกาศ
22 พฤศจิกายน 2559  


ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถ

วันที่ประกาศ
17 พฤศจิกายน 2559  


จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 134 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)
 
     
     
     
 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
การประชุมใหญ่สามัญ สันนิบาตสหกรณ์ จ.พะเยา ประจำปี 2559
และบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างสันนิบาตสหกรณ์ จ.พะเยา
ร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.พะเยา
วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
กลุ่มจุน ปง และเชียงม่วน
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


ดูกิจกรรมทั้งหมด

 
     
     
     
 
1.  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
2.  ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย
3.  หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ
4.  สนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
5.  สนับสนุนทุนดำเนินการสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยา
6.  ค่าตอบแทนสมาชิกในการสรรหาประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
     คนละ 1,000 บาท

7.  โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
8.  พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ
9.  โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสด
10. โครงการสวัสดิการสมาชิกสมรสแล้ว แต่ไม่มีบุตร หรือบุตรเสียชีวิต
     ก่อนได้รับทุนการศึกษา

11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบ
12. โครงการพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์
13. โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย
14. โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ
15. โครงการออมทรัพย์ความดี
16. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
17. โครงการสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิก
18. โครงการพัฒนาลานจอดรถ
19. โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่
20. โครงการสนันสนุนกิจกรรมวันครู
21. โครงการของที่ระลึกสมาชิก
 
     
     
     
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
     
     
     
   
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.25
   100,000-1,000,000 บาท 2.50
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:963181

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th