รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา

 
  ปี  2565
 
รายการ ปี  2565 ปี  2564 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิก 8,123.00 7,992.00 131.00 1.64
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 3,941,118,810.00 3,788,485,270.00 152,633,540.00 4.03
เงินสำรองและเงินสะสม 478,102,839.22 433,169,879.65 44,932,959.57 10.37
เงินรับฝาก 3,957,431,396.42 3,739,547,625.17 217,883,771.25 5.83
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 10,568,283,281.79 10,485,339,845.48 82,943,436.31 0.79
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 10,994,454,343.37 10,807,266,769.41 187,187,573.96 1.73
รายได้ 593,859,227.85 603,807,884.23 -9,948,656.38 -1.65
รายจ่าย 244,908,809.22 271,001,478.66 -26,092,669.44 -9.63
กำไรสุทธิประจำปี 348,950,418.63 332,806,405.57 16,144,013.06 4.85

 
 
  สรุปสถานภาพสหกรณ์ฯ รายเดือน

  เดือน ตุลาคม 2566
 
รายการ เดือน กันยายน 2566 เดือน สิงหาคม 2566 +เพิ่ม -ลด คิดเป็นร้อยละ
จำนวนสมาชิกหลัก 6,557.00 6,541.00 16.00 0.24
สมาชิกสมทบ 1,719.00 1,714.00 5.00 0.29
สมาชิกที่กู้เงิน 5,065.00 5,067.00 -2.00 -0.04
ทุนเรือนหุ้น 3,303,746,780.00 3,295,523,280.00 8,223,500.00 0.25
ทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 767,846,820.00 763,899,220.00 3,947,600.00 0.52
เงินฝากออมทรัพย์ 4,147,465,422.23 4,129,236,384.86 18,229,037.37 0.44
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร 141,988,304.48 231,223,503.78 -89,235,199.30 -38.59
เงินให้กู้แก่สมาชิก 10,894,102,883.57 10,871,039,368.00 23,063,515.57 0.21
เงินกู้จากสถาบันเงินอื่น 2,038,123,000.00 2,158,993,000.00 -120,870,000.00 -5.60
ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 490,792,268.23 443,158,578.98 47,633,689.25 10.75
ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร 410,925.43 401,419.78 9,505.65 2.37
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น 3,279,401.00 3,275,216.00 4,185.00 0.13
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 67,904,565.01 58,443,274.51 9,461,290.50 16.19
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 31,750,153.47 26,566,728.81 5,183,424.66 19.51
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 20,127,406.42 21,154,674.82 -1,027,268.40 -4.86
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 2,636.00 2,636.00 0.00 0.00
ครุภัณฑ์ สำนักงาน 16,080,446.32 16,080,446.32 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 68,723,327.59 63,922,245.59 4,801,082.00 7.51
เงินสำรอง 438,480,920.38 438,480,920.38 0.00 0.00
กำไรสะสมโดยประมาณ 306,244,461.17 276,953,830.03 29,290,631.14 10.58
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม 7,000,000.00 4,012,102.61 2,987,897.39 74.47
ทุนดำเนินการวมทั้งสิ้น 11,121,503,690.42 11,184,790,462.26 -63,286,771.84 -0.57