แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการเงินฝากสหกรณ์ออมดีมีสุข ประจำปี 2567

       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 ประชุมครั้งที่ 15/2567 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 จึงจัดให้มีการรับฝากเงินโครงการสหกรณ์ออมดีมีสุข ประจำปี 2567 ดังนี้

   1.ผู้เข้าโครงการต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยาจำกัด
   2.สมาชิกสามารถเปิดบัญชีประเภทนี้ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
   3.สหกรณ์ฯ จะรับฝากเงิน โดยให้สมาชิกฝากสะสมเป็นรายเดือนจากเงินได้รายเดือนหัก ณ ที่จ่ายในอัตราคงที่ ตั้งแต่เดือนละ 100 ถึง 25,000 บาท จำนวน 12 งวด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนที่สามารถหักได้
   4.ระยะเวลาการสะสมเงินออมทรัพย์เริ่มตั้งแต่งวดเดือนสิงหาคม 2567 ถึง เดือนกรกฎาคม 2568
   5.สิ้นสุดโครงการในเดือนกรกฎาคม 2568 โดยสหกรณ์ๆ จะปิดบัญชีและโอนยอดเงินสะสมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ปกติของผู้ฝาก
   6.สหกรณ์ฯจะให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยจะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นให้ทุกสิ้นเดือน
   7.ผู้ฝากจะถอนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนสิ้นสุดโครงการไม่ได้
   8.หากผู้ฝากต้องการยกเลิกโครงการหรือปิดบัญชีก่อนสิ้นสุดโครงการ สหกรณ์ฯจะจ่ายคืนเงินต้นที่สะสมให้ทั้งหมด โดยไม่จ่ายดอกเบี้ย

      สมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถแสดงความจำนงผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้ (สามารถแสดงความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185