สนง.สหกรณ์จังหวัด นำนักเรียน สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดพะเยารุ่นที่ 2 มาทัศนศึกษาดูงานด้านสหกรณ์

วันที่ 9 มกราคม 2567