ประชุมเตรียมการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด