ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศึกษาธิการและการกีฬาเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด