ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

วันที่ 9 เมษายน 2564