คำนวนสิทธิ์เงินกู้สามัญ

1.

ขณะนี้ท่านมีอายุกี่ปี

2.

ท่านเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่

ไม่เป็น

3.

ปกติ

บำนาญ

4.

ระยะเวลาการเป็นสมาิชิกสหกรณ์

ปี
เดือน

5.

ท่านมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์จำนวน(บาท)

บาท

6.

ท่านกู้เงินสามัญหรือไม่ถ้ามีให้ใส่ยอดเงินกู้ที่อนุมัติถ้าไม่มีให้เว้นช่องว่างไว้

7.

ท่านกู้เงินพิเศษหรือไม่ถ้ามีให้ใส่ยอดเงินกู้ที่อนุมัติถ้าไม่มีให้เว้นช่องว่างไว้

8.

ท่านกู้เงินสวัสดิการหรือไม่ถ้ามีให้ใส่ยอดเงินกู้ที่อนุมัติถ้าไม่มีให้เว้นช่องว่างไว้้

9.

ท่านกู้เงินวิทยฐานะหรือไม่ถ้ามีให้ใส่ยอดเงินกู้ที่อนุมัติถ้าไม่มีให้เว้นช่องว่างไว้

10.

ถ้าท่านกู้เงินสามัญให้ระบุค่างวดของเงินกุ้สามัญที่ส่งในแต่ละเดือนถ้าไม่มีให้เว้นช่องว่างไว

บาท

11.

รายจ่ายเงินกู้อื่นๆ ที่หักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เช่นค่างวดเงินกู้ใน สอ.ครูพะเยาและสถาบันการเงินต่างๆ

12.

เงินเดือน(ไม่รวมรายได้อื่นๆ)

บาท