รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 8 ตุลาคม 2563
  หัวข้อที่ : 00422
     
  เรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เรื่อง
รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา
จำกัด ประจำปี 2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 นั้น บัดนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้มีผู้สมัครรับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
ดังรายนามต่อไปนี้
   
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th