รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 17 มีนาคม 2563
  หัวข้อที่ : 00403
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ย พ.ศ.2563
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2563 มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝาก ดังนี้
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th