รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2563
  หัวข้อที่ : 00402
     
  เรื่อง : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.2563
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ในคราวประชุมครั้งที่
3/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2563 ได้มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิกไ
ว้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th