รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 20 กุมภาพันธ์ 2563
  หัวข้อที่ : 00400
     
  เรื่อง : ระเบียบว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43 ในคราวประชุมครั้งที่
3/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ รายละเอียดดังเ
อกสารแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th