รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2562
  หัวข้อที่ : 00359
     
  เรื่อง : การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ได้จัดตั้งกองทุนกลางเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
จึงขอความร่วมมือโรงเรียนส่งโครงการเพื่อคัดเลือก
เพื่อส่งไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภายในวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2562
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th