รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2561
  หัวข้อที่ : 00354
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 41 ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 30 ตุลาคม
2561 มีมติให้ประกาศคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี
2562 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามาัญประจำปี
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th