รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 28 กันยายน 2561
  หัวข้อที่ : 00348
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ชุดที่ 41
ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
มีมติให้มีการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
แทนตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นตามวาระ รายละเอียดดังเอกประกอบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th