รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 28 กันยายน 2561
  หัวข้อที่ : 00347
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ชุดที่ 41
ครบวาระตามระเบียบจำนวน 8 คน ดังประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ชุดที่ 41 ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน
พ.ศ.2561
จึงมีมติให้มีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการท
ี่พ้นตามวาระ รายละเอียดดังเอกสารประกอบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th