รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 13 มิถุนายน 2560
  หัวข้อที่ : 00313
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560
และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
คุณสมบัติอื่นๆ
โดยให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ
์ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้
ให้ใช้ฉบับนี้แทน รายละเอียดดังแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th