รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 1 มิถุนายน 2560
  หัวข้อที่ : 00308
     
  เรื่อง : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2560
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 35 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา
จำกัด ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2560 มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินไว้โดยยกเ
ลิกประ กาศหลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2559
และให้ใช้ประกาศนี้แทน รายละเอียดดังแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th