รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 0000-00-00
  หัวข้อที่ : 00307
     
  เรื่อง : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.2560
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    อาศัยอำนาจตามข้อ 13 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2560 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก โดยยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์อื่นใด ที่มีอยู่ก่อนวันที่ใช้ประกาศฉบับนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ทั้งสิ้น ให้ใช้ประกาศนี้แทน รายละเอียดดังแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th