รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 0000-00-00
  หัวข้อที่ : 00303
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2560 ข้อ 15 และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ คุณสมบัติอื่นๆ โดยให้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จที่มีอยู่ก่อนหน้า ซึ่งมีข้อกำหนดขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ รายละเอียดดังแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th