รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 0000-00-00
  หัวข้อที่ : 00298
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก พ.ศ.2560
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    อาศัยอำนาจตามข้อ 13 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ว่าด้วยเงินกู้แก้สมาชิก พ.ศ.2560 แลพที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก รายละเอียดดังแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th