รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 0000-00-00
  หัวข้อที่ : 00297
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการปรับอตราดอกเบี้ย พ.ศ.2560
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    เนื่องด้วยในปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินได้ปรับตัวในอตราลดลง ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 จึงมีมะติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก ดังรายการแนบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th