เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 
นายนคเรศ ราชจริต
ผู้จัดการ
 
นายวีรพงษ์ ปิงเมือง
รองผู้จัดการ
นางสาววราภรณ์  ยศจนา
รองผู้จัดการ
นายทองเกษตร นาแพร่
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
นางนภาพร ปัญญาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บ
       
นางอัจฉราพร ศรีประภา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางพัชราภรณ์ คำปินไชย
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
นางกาญจนา อุทัยศรี
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้น
นางสาวิตรี ใหม่นา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
       
นางจิรัตน์ติกาล ทรายแก้ว
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางภาชื่น ฤทธิ์มณี
เจ้าหน้าที่บริการ
นายจรัญชัย สมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นางณัฐพร ป้อมบ้านต้า
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
       
นายสิริกร จันทรวงค์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวอัจฉราพรรณ วงศ์ไชย
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายนคร พันธ์ปัญญา
รักษาความปลอดภัย
นายผัด เมืองวงศ์
รักษาความปลอดภัย
       
นายทรงศักดิ์ นามวงค์
รักษาความปลอดภัย
       
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-3-0190904
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-0385-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    072-5-00280-0
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:1397580

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com