แผนงานและโครงการปี 2562
 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
1 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสมาชิก
   - เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการสหกรณ์

งบประมาณ
   3,100,000 บาท
 
2 ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกสูงวัย

งบประมาณ
   1,900,000 บาท
 
3 สนับสนุนสมาชิกวันออมแห่งชาติ วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้แก่สมาชิก

งบประมาณ
   1,400,000 บาท
 
4 โครงการสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ วัตถุประสงค์
   - เพื่อแสดงความยินดีกับครอบครัวที่คลอดบุตร

งบประมาณ
   50,000
 
5 สนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
   - เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าและผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์

งบประมาณ
   525,450 บาท
 
6 สนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูบำนาญ หรือสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญอำเภอและจังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหพันธ์ครูบำนาญฯ และรณรงค์เพื่อสิทธิประโยชน์ข้าราชการและบุคลากรบำนาญ

งบประมาณ
   391,800 บาท
 
7 สรรหาประธาน  กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นค่าตอบแทนสมาชิกไปใช้สิทธิสรรหา คนละ 1,000 บาท
   - เพื่อเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการจัดการสรรหา

งบประมาณ
   6,400,000 บาท
 
8 พัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์
   - เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์
   - ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
9 พัฒนาสมาชิกก่อนเกษียณอายุและลาออกจากราชการ วัตถุประสงค์
   - เพื่อแนะแนวทางการบริหารการเงินแก่สมาชิกหลังเกษียณอายุุราชการ

งบประมาณ
   150,000 บาท
 
10 สวัสดิการสมาชิกครองโสดและสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการชดเชยแก่สมาชิกผู้ที่ไม่เคยสมรสและคู่สมรสที่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา

งบประมาณ
   150,000 บาท
 
11 ส่งเสริมกิจกรรม สหกรณ์ในสถานศึกษา วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
   - เพื่อส่งเสริมโครงการออมทรัพย์ออมความดี

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
12 สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วย

งบประมาณ
   500,000 บาท
 
13 โครงการสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ วัตถุประสงค์
   - เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
14 โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือแก่สมาชิกพิการ

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
15 โครงการออมทรัพย์ออมความดี วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมการออมของนักเรียน
   - เพื่อระดมเงินทุนของสหกรณ์
   - สนับสนุนกิจกรรมวันออมแห่งชาติ

งบประมาณ
   50,000 บาท
 
16 โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต
   - เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ค้ำประกันกรณีผู้เสียชีวิตมีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด์

งบประมาณ
   35,000,000 บาท
 
17 โครงการสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงวัย
   - เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

งบประมาณ
   6,200,000 บาท
 
18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์
   - เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน
   - เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  
งบประมาณ
   1,500,000 บาท
 
19 อบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้สมาชิกใหม่เข้าใจในหลักการสหกรณ์ และรู้จักการวางแผนทางการเงิน

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
20 สนับสนุนกิจกรรมวันครู วัตถุประสงค์
   - เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันครู

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
21 พัฒนาผู้แทนสมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อพัฒนาผู้แทนสมาชิกให้มีความรู้ เท่าทันต่อสภาวการณ์ต่างๆในปัจจุบัน

งบประมาณ
   3,000,000 บาท
 
22 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้การดำเนินงานสหกรณ์เป็นไปโดยหลักธรรมาภิบาล
   - เพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคง โปร่งใส ตรวจสอบได้

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
23 ประกันอุบัติเหตุสมาชิกสหกรณ์ วัตถุประสงค์
   - เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพของสหกรณ์

งบประมาณ
   2,000,000 บาท
 
24 แข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยา วัตถุประสงค์
   - เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพะเยา

งบประมาณ
   250,000 บาท
 
25 ส่งเสริมการหารายได้ให้กับสมาชิก วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ประจำ์

งบประมาณ
   100,000 บาท
 
26 จัดซื้อที่ดิน วัตถุประสงค์
   - ใช้เป็นที่จอดรถของสมาชิก

งบประมาณ
   10,000,000 บาท
 
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-3-0190904
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-0385-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    072-5-00280-0
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:1397528

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com