ภาพกิจกรรม  
 
- การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
   วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562
- การประชุมสัมมนาการควบคุมภายใน
   วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ให้กับสมาชิก ประจำปี 2562
   วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
- โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562
   วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2562
   
- รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
   วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
   วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด
   วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562
- โครงการพัฒนาสมาชิก
   วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
- ศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก
   วันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
   วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
- การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
   วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2561
- การอบรมผู้แทนสมาชิก 1 ต่อ 10
   วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ ครูพิจิตร
   วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ ครูเชียงใหม่
   วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สอ ครูเชียงราย
   วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561
- ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการ สอ ครูเชียงใหม่
   วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561
- ประชุมเตรียมการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
   วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
- โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561
- ประชุมเตรียมการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดพะเยา
   วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศึกษาธิการและการกีฬาเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
   วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
- ประธานและคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมพิธีงานวันครู 2561
   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
-สวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสหกรณ
   
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
   วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560
- การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
   วันที่ 26 กันยายน 2560
- โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2560
   วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
 
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-3-0190904
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-0385-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    072-5-00280-0
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1397544

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com