สวัสดิการสหกรณ์
 
1. สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ก่อนวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
50,000.- บาท
100,000.- บาท
200,000.- บาท
300,000.- บาท
500,000.- บาท
600,000.- บาท
 
1.2 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 7 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปี
     - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
จ่ายเงินสงเคราะห์
50,000.- บาท
100,000.- บาท
150,000.- บาท
200,000.- บาท
250,000.- บาท
300,000.- บาท
350,000.- บาท
400,000.- บาท
450,000.- บาท
600,000.- บาท
 
สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ 50%
ของเกณฑ์ทุกช่วงตามข้อ 1.1 หรือ 1.2
 
2. เงินช่วยค่าทำบุญงานศพ
2.1 สำหรับสมาชิก ศพละ
2.2 บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ศพละ
2,500.- บาท
1,000.- บาท
 
3. สวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
    เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3.1 อายุการเป็นสมาชิก 5-10 ปี
3.2 อายุการเป็นสมาชิก 10-20 ปี
3.3 อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป
10,000.- บาท
15,000.- บาท
20,000.- บาท
 
4. สวัสดิการสำหรับสมาชิกพิการ
สมาชิกสหกรณ์ฯ พิการที่เป็นอัมพาต หรือการสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
ในร่างกายโดยถาวรสิ้งเชิงเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ขอรับได้ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 2,000.-บาท
 
5. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วยเข้านอนพักรักษาพยาบาล
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้านอนรักษาพยาบาลโดยมี
ใบรับรองแพทย์ขอรับสวัสดิการได้ปีละ 1 ครั้ง จำนวน 1,000.-บาท
 
6. สวัสดิการหุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ คนละ 30 หุ้น(300 บาท)
 
7. สวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกครองโสดหรือสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตร
    หรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีอายุครบ 50,60,70 และ 80 ปี ขอรับสวัสดิการได้ จำนวน 1,000.-บาท
 
8. สวัสดิการของขวัญวันเกิดแก่สมาชิก
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ได้รับสวัสดิการของขวัญวันเกิดปีละ 1 ครั้ง ดังนี้
     - อายุ 65 -75 ปี 1,000.- บาท
     - อายุ 76 – 85 ปี 2,000.- บาท
     - อายุ 86 – 90 ปี 3,000.- บาท;
     - อายุ 91 ปีขึ้นไป 5,000.- บาท
 
9. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่
สมาชิกสหกรณ์ฯที่มีทายาทใหม่ตามกฎหมาย ได้รับสวัสดิการครอบครัวละ 1,000 บาทต่อครั้ง
 
10. สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วยเรือรังช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้รับสวัสดิการรายละ 3,000.- บาท ต่อปี
 
11. สวัสดิการสมาคมสงเคราะห์ศพที่สมาชิกเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
      ถ้าถึงแก่กรรมจะได้รับสวัสดิการ ดังนี้
     - สมาคมฌาปนกิจครูไทย
     - สมาคมฌาปนกิจ ชสอ.
     - สมาคมฌาปนกิจร่วมบุญ
     - สมาคมฌาปนกิจ สอ.
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
600,000.- บาท
600,000.- บาท
100,000.- บาท
160,000.- บาท
 
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-3-0190904
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-0385-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    072-5-00280-0
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1397559

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com