สหกรณ์ออมทรัพย์จัดเป็นสถาบันการเงบินประเภทหนึ่งซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินที่ เกิดจากการกระทำร่วมกันในการเก็บและสะสมทรัพย์โดยใช้หลักเสรีภาพหลักประชาธิปไตยหลักยุติธรรม หลักเศรษฐกิจ หลักพัฒนาสังคม และหลักความมั่นคง  กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการกู้ยืมแก่สมาชิก หรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น เป็นกิจกรรมที่ได้รับการยกเว้น ภาษีธุรกิจเฉพาะวัตถุประสงค์
สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก
โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้
1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วยให้ความสามารถสงวนแห่งรายได้
    ของตนได้ในทางอันมั่นคงและได้รับผลประโยชน์ ตามสมควร
2. ส่งเสริมการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันในหมู่สมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจการของสหกรณ์
5. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
6. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
7. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
8. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตราสารการเงิน
9. ซื้อหุ้นของชุมนุม สหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
10.ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
11.ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
     แก่สหกรณ์
12.ให้ยืมให้เช่าให้เช่าซื้อโอนรับจำนองหรือจำนำซึ่งทรัพย์สินแก่สามาชิก
     หรือของสมาชิก
13.จัดให้ได้มาซื้อถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครองกู้ยืมเช่าเช่าซื้อ
     รับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าชื้อจำนอง หรือจำนำขายหรือ
     จำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
14.ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริม
     ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
15.ฝากหรือลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
16.ฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
17.ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
18.ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์
     และสหกรณ์อื่นเพื่อสงเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
19.ดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัด
     ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์สหกรณ์
 
     
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 4
จำนวนผู้เข้าชม:1922593

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com