คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก
1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
2.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3.  ก. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
           ในจังหวัดพะเยา
     ข.  เป็นพนักงานเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาเทศบาล
           หรือทำการสอนหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา
           หรือปฏิบัติงาน กองคลังที่เกี่ยวกับการศึกษาการจ่ายเงินหรือ
     ค.  เป็นข้าราชการบำนาญที่เบิกจากส่วนราชการ ใน ก. หรือ ข. หรือ
     ง.  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำของสหกรณ์
4.  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5.  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

การสมัครเป็นสมาชิก
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด
โดยต้องมีผู้บังคับบัญชา ของ ผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 รับรอง
แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือ หัวหน้าหน่วยงาน
ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป ไม่ต้องมีผู้รับรอง

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท
เว้นแต่สมาชิกที่ลาออก จากการเป็นสมาชิกแล้วประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกอีก
ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรก เข้าในการสมัครครั้งที่ 2 ให้แก่สหกรณ์ คนละ 1,000.- บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ ฯ จะเรียกคืนไม่ได้

การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
1. ตายลาออกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
    เป็นบุคคลล้มละลายถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 ( 3 )
    โดยมีความผิด
2. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
     สิทธิของสมาชิก
1. เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกคะแนนเสียง
2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
3. ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
4. ได้รับบริการทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์
5. สิทธิอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
     หน้าที่ของสมาชิก
1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติของสหกรณ์
2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นัดหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
 
     

 

 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1922589

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com