กรรมการอำนวยการ
 
นายชุมพล คำปา
ประธานคณะกรรมการ
 
นายจรินทร์ เชื้อสะอาด
รองประธาน
 
นายวีระศักดิ์ นามสาร
รองประธาน
 
นายพิษณุ จันทร์ศุภเสน
กรรมการและเหรัญญิก
 
นายนันทพล ฟูสีกุล
กรรมการและเลขานุการ
 
   
     กรรมการเงินกู้
 
นายวิโรจน์ เสาหิน
ประธานกรรมการ
 
นายวันชัย กันทะวงศ์
กรรมการ
 
นายจุน บัติปัน
กรรมการ
 
นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้า
กรรมการ
 
นายสวินทร ดอนมูล
กรรมการและเลขานุการ
 
   
     กรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
 
นายทวี นามอินทร์
ประธานกรรมการ
 
นายถนอม นาแพร่
กรรมการ
 
นายดำรง สัมฤทธิ์
กรรมการ
 
นายสมควร หงส์ทอง
กรรมการ
 
นายลักษณ์ ทิศสุขใส
กรรมการและเลขานุการ
 
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-3-0190904
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-0385-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    072-5-00280-0
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 4
จำนวนผู้เข้าชม:1397578

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com