ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
     
    Download โปรแกรม เงินฝาก ออมทรัพย์ออมความดี
คู่มือ
schBnk300
schBnk300LE
schBnk300P
schBnk311
schBnk311_LE
     
 
แบบคำขอเข้าร่วม บริการทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM
     
แบบขอรับเงินสวัสดิการ
- สมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (ติดเตียง)
- สมาชิกพิการ
- สมาชิกสมรสแล้วไม่มีบุตร
- สมาชิกเจ็บป่วย
- สมาชิกครองโสด
- รับขวัญทายาทใหม่
- สมาชิกในการฟอกไต
- สมาชิกในการให้เคมีบำบัดและการฉายแสง
   

เอกสารแบบคำขอกู้เงิน
- แบบคำขอเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ พ.ศ.2564

- คำขอกู้เงินสามัญโครงการสินเชื่อเอื้ออาทร

- คำขอกู้เงินสามัญสามัญระยะยาว
- คำขอกู้เงินสามัญสามัญปานกลาง
- คำขอกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการ
- คำขอกู้เงินสามัญตามวิทยฐานะ
- คำขอกู้เงินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ
- คำขอกู้เงินและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

- หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน


- หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้พิเศษในหนี้ที่สมบูรณ์

   

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเอื้ออาทร
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญ
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สามัญระยะปานกลาง
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้สวัสดิการเพื่อความจำเป็นแก่สมาชิก
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้วิทยฐานะ
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้โครงการสวัสดิการครูไทยเพื่อครูพะเยา
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ตามโครงการจัดสวัสดิการคืนเงิน กบข. ในหนี้ที่สมบูรณ์
เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน สำหรับเงินกู้ไถ่ถอนหนี้สินรวม (50 เท่า)

   

เอกสารเกี่ยวกับ สอ.และร่วมบุญ
ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูพะเยา แก้ไข พ.ศ.2559
ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ร่วมบุญ พ.ศ.2559
คุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิก สอ. , ร่วมบุญ
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สอ.
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกร่วมบุญ
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์
ขอรับเงินสงเคราะห์ร่วมบุญ
ขอรับเงินสงเคราะห์ สอ.
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงที่หักเงินสมาคม
แบบฟอร์มลาออกจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

   

เอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด (สสอ.)
ใบสมัครสมาชิก สสอ.
ใบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ สสอ.

   

เอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
ใบสมัครสมาชิก สฌอน.

   

เอกสารเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
ใบสมัครสมาชิก สสอค. ประเภทสามัญ
ใบสมัครสมาชิก สสอค. ประเภทสมทบ

   

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสามัญ
ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ประเภทสมทบ

   

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)
ใบสมัครสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ
ใบสมัครสมาชิก สส.สท. ประเภทสมทบ

  แบบขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จ ( 60 ปี )
  ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
  ใบสมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์
 
หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับผลประโยชน์
 
ใบคำร้องทั่วไป
  ใบลาออกสหกรณ์
  คำขอชลอหุ้น หนี้ เนื่องจากเกษียณ
  เอกสารแจ้งการโอนย้าย
  คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมรายเดือน (หุ้น)
  คำขอเปลี่ยนแปลงชำระหนี้รายเดือน
 
ใบขอเปลี่ยนแปลงเงินออมทรัพย์
 
  แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมรายเดือน , ชำระหนี้
     
    logo
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 5
จำนวนผู้เข้าชม:1886371

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com